O nas

Nasze Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • gromadzenie środków finansowanych z przeznaczeniem na zakup sprzętu, aparatury medycznej i wsparcie inwestycji w naszym szpitalu,
  • pomoc w organizowaniu i finansowaniu dokształcania personelu medycznego,
  • organizowanie zbiórek publicznych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
  • współpracę z organizacjami społecznymi, sportowymi, oświatowymi, związkami wyznaniowymi, środkami masowego przekazu oraz osobami i instytucjami deklarującymi wolę współpracy,
  • organizowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowie i działania profilaktyczne,
  • występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • uznanie, że dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków,
  • inicjowanie innych form działania mających na celu realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
Script logo