Historia

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego mogły od 1 stycznia 2004 r. uzyskiwać szczególny status organizacji pożytku publicznego. Przywilejem takiej organizacji była możliwość otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych. Pojawiła się możliwość pozyskiwania środków finansowych, które mogły być przeznaczone dla Szpitala w Kępnie, na finansowanie zakupów nowej aparatury medycznej oraz dofinansowanie niezbędnych do przeprowadzenia remontów i rozbudowy Szpitala. Powstał Komitet Założycielski w następującym składzie osobowym:

 • Beata Andrzejewska
 • Antoni Jendryca
 • Barbara Mencel
 • Maria Nowakowska
 • Marian Olejniczak
 • Bronisław Pazdyka
 • Kajetan Pakowski

który zaproponował utworzenie Stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie "Zdrowie" Na Rzecz Szpitala w Kępnie i przygotował niezbędne dokumenty celem dokonania jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 4 października 2004 r. nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby Stowarzyszenie miało nadane status organizacji pożytku publicznego należało dokonać wyboru władz Stowarzyszenia, określić cele działalności. W dniu 17 listopada 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w składzie:

 • Maria Nowakowska - Prezes
 • Marian Olejniczak - Sekretarz
 • Danuta Szmata - Skarbnik
 • Czesław Kokot - Członek
 • Andrzej Stachowiak - Członek

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Wacław Szalek - Przewodniczący
 • Danuta Bednarek - Członek
 • Mirosław Łapa - Członek

W tym okresie Stowarzyszenie liczyło 49 członków, w zebraniu wzięło udział 36 członków.

Na początku 2005 r, Zarząd przygotował i przesłał do Sądu Rejonowego w Poznaniu wymagane dokumenty, niezbędne dla uzyskania statusu Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Taki status, nasze Stowarzyszenie uzyskało Postanowieniem Sądu z 15 marca 2005 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz pomocy finansowej, rozwoju i wspierania inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.
 2. Promocja zdrowia.
 3. Szkolenie i edukacja fachowych pracowników służby zdrowia.
 4. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w 2013 r., nowym Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Bronisław Pazdyka, Kolejne zmiany osobowe nastąpiły podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków Stowarzyszenia 29 marca 2017 r. Dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia w następującym składzie osobowym:

 • Jakub Krawczyk - Prezes
 • Anita Handrysik - Sekretarz
 • Beata Andrzejewska - Skarbnik
 • Czesław Kokot - Członek
 • Andrzej Stachowiak - Członek

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Wacław Szalek - Przewodniczący
 • Marian Nawrot - Członek
 • Marian Olejniczak - Członek

Liczba członków Stowarzyszenia według stanu na 31 marca 2017 r. - 28 osób fizycznych.

W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w łącznej kwocie prawie 510.000,00 PLN. Ważniejsze zrealizowane zadania to: dofinansowanie w 2008 r. w kwocie 87.662,88 PLN remontu elewacji zewnętrznej budynku Oddziału Leczniczo - Rehabilitacyjnego w Grębaninie oraz dofinansowanie w 2010 r. w kwocie - 187.617,26 PLN instalacji Tomografu Komputerowego w Szpitalu w Kępnie. Zgromadzone na rachunku bankowym środki finansowe w kwocie ponad 200 tys. zł zostaną przeznaczone na rozbudowę Szpitala w Kępnie, w tym uruchomienie nowego bloku operacyjnego oraz budowy lądowiska.

Script logo